Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

 • 1. Sklep internetowy Grupy .mdd sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym mdd.pl prowadzony jest przez DIRECT DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000915881, o kapitale zakładowym 2 028 000 zł, NIP 9532784828, REGON 389662490, tel. +48 721 721 571 e-mail: info@mdd.pl
 • 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa:
  • a) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  • b) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie https://mdd.pl
 • 4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Sprzedaży Produktów prowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami - na całym świecie.

Definicje

 • 1. Sprzedawca – DIRECT DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba przy ul. Toruńskiej 33, 85-023 Bydgoszcz, KRS 0000915881, NIP: 9532784828, REGON: 38966249000000
 • 2. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mdd.pl
 • 4. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 • 5. Polityka prywatności - Polityka prywatności oraz plików cookies, w oparciu o którą Grupa .mdd przetwarza dane osobowe Klientów, dostępna pod adresem internetowym https://mdd.pl/polityka-prywatnosci/
 • 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 9. Produkt - dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 11. Gwarant – Sprzedawca, który daje gwarancję.
 • 12. Grupa .mdd – grupa powiązanych ze sobą firm kapitałowo i/lub osobowo, tj. .mdd Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koronowskiej 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, nr KRS: 0000097731 oraz DIRECT DIGITAL Spółka z o.o. z siedziba przy ul. Toruńskiej 33, 85-023 Bydgoszcz, KRS 0000915881, NIP: 9532784828, REGON: 38966249000000

Kontakt ze Sklepem

 • 1. Adres Sprzedawcy: DIRECT DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Toruńskiej 33, 85-023 Bydgoszcz
 • 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@mdd.pl
 • 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605 293 226
 • 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Wymagania techniczne

 • 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Internet Explorer w wersji 7,8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 63 lub wyższej, Google Chrome w wersji 70 lub nowszej,
  • b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Informacje ogólne

 • 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  • a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,
  • b) w zależności od miejsca siedziby Klienta - dostarczania Towaru wyłącznie w formie odbioru własnego w siedzibie .mdd sp. zo.o., o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez Sprzedawcę.
 • 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty.
 • 4. Ceny podane w Sklepie są podane w następujących walutach w zależności od miejsca dostawy Produktów:
  • a) Rzeczpospolita Polska - polski złoty (PLN),
  • b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - funt szterling (GBP),
  • c) Stany Zjednoczone Ameryki - dolar amerykański (USD),
  • d) pozostałe regiony - euro (EUR)
 • 5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto - nie zawierają podatku VAT (chyba, że podano inaczej).
 • 6. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 • 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a także wszelkie dodatkowe opłaty związane z realizacją zamówienia takie jak podatki ekologiczne i inne podatki i daniny publiczne, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Wszelkie obowiązujące opłaty celne pozostają po stronie Klienta i winny być przez niego pokryte.
 • 8. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest w języku zależnym od języku sklepu: języku polskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim lub włoskim.
 • 9. Prawem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest prawo polskie.

Zasady korzystania ze Sklepu

 • 1. Sprzedawca. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,
  • d) Klient posiada zaległości w płatności za jakiekolwiek Zamówienie.
 • 2. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 • 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  • e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 5. Aby usunąć swoje Konto Klienta, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta na adres e-mail: sklep@mdd.eu

  W celu jednoznacznej identyfikacji potrzebujemy potwierdzenia, zawierającego Twoje dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, który został przypisany do Twojego Konta Klienta. Kiedy Twoje dane zostaną usunięte, otrzymasz powiadomienie od naszego działu obsługi klienta.

Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

 • 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka;
  • c) dokonywać dalszych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.
 • 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.
 • 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu Zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy.
 • 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 • 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów umieszczonych w koszyku.
 • 6. Sprzedawca dokona weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz ustali ostateczną cenę za zamówione Produkty.
 • 7. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.
 • 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane w wiadomości email, o której mowa powyżej oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z tą chwilą Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 • 9. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 30 dni od dnia jego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Niedokonanie zapłaty za Zamówienie w powyższym terminie spowoduje anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.

Dostawa

 • 1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W zależności od miejsca dostawy, Sprzedawca może udostępnić jedynie opcję odbioru własnego Zamówienia w miejscu siedziby Sprzedawcy.
 • 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Klienta transportem zorganizowanym przez .mdd sp. z o.o. lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy ustalone zostaną przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia na stronie internetowej oraz we wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca nie gwarantuje możliwości umówienia się z kierowcą na konkretną godzinę dostawy. Transport (w wariancie bez montażu) nie obejmuje wniesienia elementów Zamówienia.

  Data dostawy jest orientacyjna.

  Klient ma możliwość zmiany daty dostawy do 3 dni roboczych od otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie informacji droga mailową na adres info@mdd.pl

  Zmiana terminu dostawy na tydzień przed planowaną wysyłką nie będzie już możliwa. W przeciwnym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat.

  Klient zobowiązany jest również do poinformowania Sprzedawcy, do 3 dni roboczych po otrzymaniu maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jeśli adres dostawy nie posiada dostępu dla samochodów ciężarowych W przeciwnym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat.
 • 3. W zależności od kraju klienta możliwy może być także osobisty odbiór Produktów przez Klienta z siedziby .mdd sp. zo.o. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 4. O terminie dostawy lub gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 • 6. Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.
 • 7. W przypadku gdy dostawa i/lub montaż nie odbędą się z winy Klienta, towar zostaje zwrócony do magazynu, a Klient obarczony jest kosztami dostawy i/lub montażu. Do kosztów dostawy i/lub montażu doliczony zostanie koszt transportu towarów do magazynu oraz opłata za powtórne ich magazynowanie przez 14 dni, wynosząca 20% wartości zamówienia.
 • 8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie paczki, uszkodzenie towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie ewentualnych zdjęć, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie i przesłanie go na adres email: sklep@mdd.eu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • 9. Dostarczony Produkt pozostaje u Klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez przewoźnika.

Metody płatności

 • Podmiotem świadczącymi obsługę płatności online są Przelewy24 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a) karty płatnicze:
   • • Visa
   • • Visa Electron
   • • MasterCard
   • • MasterCard Electronic
   • • Maestro
  • b) wirtualny portfel:
   • • Google Pay
   • • Apple Pay
  • c) szybki przelewe Przelewy24;
  • d) przelew na numer konta bankowego wskazanego w wiadomości e-mail.
Zahlungsarten

Gwarancja i rękojmia

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 • 2. Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Klienta wynosi 14 dni od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).
 • 3. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mdd.pl objęte są gwarancją producenta.
 • 4. Okres gwarancji biegnie od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany. W ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady fizycznej (naprawy) towaru. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub połączona z nadmiernymi trudnościami lub kosztami Gwarant może zaproponować: wymianę towaru na taki sam, a w przypadku gdy jest to niemożliwe na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie lub zwrot zapłaconej ceny.
 • 5. Gwarancja obejmuje wady fizyczne tkwiące w towarze w chwili jego wydania Kupującemu i ujawnione w okresie obowiązywania Gwarancji, tj. 5 lat oraz 2 lata dla komponentów elektrycznych.
 • 6. Reklamacja powinna zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • 7. Kupujący powinien dokonać zgłoszenia wady/usterki/uszkodzenia towaru w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy wykonania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji przez Gwaranta.
 • 8. Kupujący powinien dokładnie sprawdzić reklamowany towar i opisać rodzaj wady/usterki/uszkodzenia i zgłosić je pod adresem https://mdd.pl
 • 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 10. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  • a) wymiany towaru na nowy;
  • b) naprawy towaru;
  • c) obniżenia ceny;
  • d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem.
 • 11. Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych:
  • a) uszkodzeniem mechanicznym mebli powstałym po wydaniu towaru Klientowi,
  • b) uszkodzeniem w transporcie (w przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta),
  • c) nieprawidłowym montażem (w przypadku dostawy bez usługi montażu),
  • d) zmian w produkcie dokonanych przez Klienta,
  • e) naturalnym zużyciem elementów produktów,
  • f) działaniami sprzecznymi z przeznaczeniem produktu,
  • g) siłą wyższą;
 • 12. Różnice wynikające z porównania Produktu ze zdjęciami prezentowanymi na stronie nie stanowią podstawy do reklamacji.
 • 13. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści spowodowanych wystąpieniem wady.
 • 14. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zmniejszenie funkcjonalności Produktu spowodowane przeróbkami dokonanymi przez klienta.
 • 15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 16. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta, roszczenia z tytułu uszkodzonego towaru Klient powinien odebrać w siedzibie Sprzedającego zgodnie z warunkami FCA / EXW incoterms.

Polityka zwrotów i refundacji

Osoby fizyczne (a także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jeśli zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego) mogą odstąpić od umowy i zwrócić nabyty towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Chęć odstąpienia od umowy należy kierować do Działu Obsługi Klienta na adres sklep@mdd.eu lub pocztą na adres siedziby firmy DIRECT DIGITAL Sp. z o.o. (ul. Toruńska 33, 85-023 Bydgoszcz, Polska). Wypełnienie Formularza Odstąpienia (dostępnego tutaj) jest opcjonalne. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy sprzedaży na adres wskazany przez Sprzedawcę: .mdd sp. z o.o. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska. Koszt dostawy do wskazanego miejsca ponosi Klient. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru, zwróci Klientowi całość zamówienia wraz z kosztami najtańszej dostępnej przesyłki w takiej samej formie, w jakiej dokonana została przez Klienta opłata początkowa. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy, zwrotu lub wymiany indywidualnych produktów niestandardowych oraz produktów wykonanych na zamówienie i według specyfikacji Klienta. W przypadku gdy otrzymany towar jest uszkodzony lub niepełny obowiązują odpowiednie punkty Gwarancji przewidziane w Regulamin sklepu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 • 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, mailowo pod adres sklep@mdd.pl, przy użyciu formularza kontaktowego, lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta na numer +48 605 293 226.
 • 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 5. Sprzedawca. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest DIRECT DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba przy ul. Toruńskiej 33, 85-023 Bydgoszcz, KRS 0000915881, NIP: 9532784828, REGON: 38966249000000, tel. +48 721 721 571 e-mail: info@mdd.eu.
 • 2. Współadmnistratorami danych Klientów sklepu internetowego przetwarzanych na witrynie internetowej mdd.pl i pozostałych samodzielnych stron dedykowanych akcjom i wydarzeniom organizowanych przez te spółki oraz usługach portali społecznościowych jest DIRECT DIGITAL Spółka z o.o. wraz z  .mdd Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koronowskiej 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, nr KRS: 0000097731, tel. +48 52 389 44 00, e-mail: rodo@mdd.pl.
 • 3. Współadministratorzy, zasadniczą treść umowy o współadministrowaniu udostępnili na stronie www.mdd.pl w zakładce polityka prywatności.
 • 4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:
 • a. jako klienta sklepu internetowego znajdziesz tutaj.
 • b. jako użytkownika serwisu internetowego w domenie w domenie mdd.pl, innych samodzielnych stronach www przez nas utworzonych oraz usługach portali społecznościowych, znajdziesz tutaj.
 • 5. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do wycofania zgody na pliki cookie i przetwarzanie (jeśli działamy na podstawie takiej zgody), żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (chyba że istnieje nadrzędna podstawa prawna) lub do celów marketingu bezpośredniego; prawo do tego, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które ma istotny wpływ na użytkownika; prawo do przekazania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, na rzecz użytkownika lub innego administratora danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Spółki Grupy MDD wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (panią Patrycję Żarską-Cynk), dalej IOD.  Skontaktujesz się z IOD pod adresem e-mail: iod@mdd.pl.
 • 7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się na stronie www.mdd.pl w zakładce polityka prywatności.

Platforma ODR

W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w którym żadna ze stron nie uzna przedstawionych wcześniej postanowień za satysfakcjonujące, Klient może zwrócić się do mediatora w postaci Platformy ODR. ODR ma na celu ułatwienie niezależnego, pozasądowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami za pośrednictwem Internetu i jest dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Zobowiązujemy się do umieszczania informacji na platformie ODR.

Postanowienia końcowe

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania pod adresem internetowym: https://mdd.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego/, tj. od dnia 14 kwietnia 2021

Ostatnia modyfikacja: 15.04.2024